ultra

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 
1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Ultrasport B.V. (hierna; “Ultrasport”). 
 
2. Voorwaarden 
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Ultrasport en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Ultrasport en het Lid. 
2.2. Ultrasport is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Ultrasport zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Ultrasport te zijn ontvangen. 
 
3. Lidmaatschap 
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. 
3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Ultrasport mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”). Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14e dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Ultrasport gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Ultrasport, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Ultrasport). 
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Ultrasport worden overgedragen. 
3.4. Ultrasport behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. 
3.5. Ultrasport zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft. 
3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club van Ultrasport. 
 
4. Lidmaatschapsgelden 
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan). 
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Ultrasport, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. 
4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden. 
4.4. Ultrasport behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso. 
4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Ultrasport te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Ultrasport tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. 
4.6. Indien Ultrasport over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Ultrasport het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Ultrasport tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan. 
4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Ultrasport biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. Ultrasport hanteert de volgende leeftijdscategorieën namelijk leeftijd tot en met 12 jaar, 13-17 jaar, 18-25 jaar en 65 plussers. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Ultrasport meedelen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Ultrasport. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Ultrasport of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 6 maanden, 12 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1
4.8. In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. 
4.10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Ultrasport is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. 
4.11. Ultrasport is bevoegd om elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren.
4.12. Betaling contributie. De contributie dient te worden voldaan via automatische incasso. De contributie wordt geïnd per kalendermaand en zal periodiek rond de 27e van uw rekening worden afgeschreven. Bij niet tijdige ontvangst door Ultrasport van de verschuldigde contributie om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.) zal de openstaande contributie met €5,- worden verhoogd wegens administratiekosten. 
4.13. Tussentijds stopzetten van de maandelijkse incasso. Het is niet mogelijk de contributie tussentijds stop te zetten om wat voor reden dan ook. De contributie blijft ten allen tijde doorlopen. 
4.14. Restitutie van contributie (behoudens foutieve betalingen) is niet mogelijk. Dit geldt eveneens indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Ultrasport. Denk hierbij aan calamiteiten, epidemieën en rampen.
 
5. Privacy 
5.1. Ultrasport verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. 
5.2. Ultrasport verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Ultrasport en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Ultrasport. 
5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Ultrasport kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Ultrasport. 
 
6. Lidmaatschapspas 
6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Ultrasport en is strikt persoonlijk. 
6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas. 
6.3. Ultrasport is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen. 
6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Ultrasport te worden gemeld. Ultrasport zal de kosten van 5,00 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid. 
 
7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap 
7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Echter kan de opzegging alleen dan pas worden gerealiseerd als alle eventuele nog openstaande facturen zijn voldaan. Hiervoor is goedkeuring nodig door middel van een handtekening van de sportschoolhouders. 
7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Ultrasport verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Ultrasport, Rondweg 6, 6515 AS Nijmegen. 
7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Ultrasport deze per aangetekende post te verzenden. 
7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Ultrasport – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van 25 kilometer van Ultrasport, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
7.5. Ultrasport mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid; d. indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar. 
7.6. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en binnen 2 maanden opnieuw lid wilt worden, zal er geen sprake zijn van inschrijfgeld. Na deze 2 maanden ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. 
 
8. Opschorting (tijdelijk stopzetten) 
8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Ultrasport het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 2 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Ultrasport – deugdelijk bewijs. 
8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 
8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting. 
 
9.Openingstijden
9.1. Ultrasport is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. 
9.2. Ultrasport is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. 
9.3. Ultrasport is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. 
 
10. Klachten en Informatieverplichting  
10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Ultrasport worden doorgegeven. 
10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Ultrasport kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid. 
10.3. In geval van klachten met betrekking tot Ultrasport dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e). 
 
11. Personal Training 
11.1. Ultrasport, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen. 
 
12. Aansprakelijkheid 
12.1. Ultrasport is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Ultrasport of haar leidinggevenden. 
12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Ultrasport, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. 
 
13. Huisreglement 
13.1. Het Lid is bekend met de door Ultrasport gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven. 
13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. 
13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen. 
 
14. Slotbepalingen 
14.1. Op alle door Ultrasport gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 
14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Ultrasport kunnen alleen schriftelijk of via de Tablet aan de receptie worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. 
14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.